Terms and conditions

The Terms and Conditions were last updated on wrzesień 18, 2023

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Mogą Państwo być związani dodatkowymi umowami związanymi z Państwa relacjami z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które Państwo od nas otrzymują. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo.

2. Zakres obowiązywania

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i zasad przedstawionych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, że takie komunikaty powinny mieć formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

Jeśli określona treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozprowadzać, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą odnośniki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom Handlowym tych stron trzecich. Opinie wyrażane lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są podzielane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Państwa danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem i dozwolonych przez niniejszy Regulamin, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno wykorzystywać naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zaangażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócają działanie, dostępność lub osiągalność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu możesz zostać poproszony o wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom swoich haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług. Nie wolno Ci pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują poprzez użycie Twoich haseł lub kont. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu Twojego hasła.

Po zamknięciu konta, nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Zgłaszanie pomysłów

Nie zgłaszaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpiszemy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie internetowej. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treść, którą użytkownik wniósł lub na której polegał, zostaną trwale utracone. Nie wolno Ci obchodzić lub omijać, ani próbować obchodzić lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żaden z zapisów niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza gwarancji dorozumianych przez prawo, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności i kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona lub nasze treści spełnią Państwa wymagania;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, lub utraty lub uszkodzenia własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań użytkownika, niezależnie od ich rodzaju i charakteru.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy zasady, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.

13. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

14. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem praw i przepisów eksportowych obowiązujących w Włochy.

15. Zlecenie

Użytkownik nie może scedować, przenieść lub podzlecić jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda domniemana cesja z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważna.

16. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Z zastrzeżeniem naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym czasowo lub trwale zawieszając dostęp do strony internetowej, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i / lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

17. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy na mocy niniejszego dokumentu, żadne opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron do wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań na mocy niniejszego dokumentu będzie uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

18. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie pokryje nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

19. Odstąpienie

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym czasie.

20. Język

Niniejszy Regulamin będzie rozumiany i interpretowany wyłącznie w języku Angielski, francuski, niemiecki, włoski, Polish, Portuguese i Spanish; Castilian. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

21. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Oratorio Salesiano San Francesco di Sales w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

22. Aktualizacja Regulaminu

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszy Regulamin. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszym Regulaminie wejdą w życie z dniem opublikowania takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania i związania się niniejszym Regulaminem.

23. Wybór prawa i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Włochy. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Włochy. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać moc prawną intencjom niniejszego Regulaminu. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

24. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Oratorio Salesiano San Francesco di Sales.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu poprzez naszą stronę contact.

25. Pobierz

Jeśli chcesz, to pobierz nasz Regulamin w formie PDF.